• Dzień dobry
  •  
  • Dlaczego warto?
  •  
  • Jak korzystać?
  •  
  • Nasza oferta

Polityka prywatności

Korzystając w każdej formie z platformy e-learningowej www.scgg.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. 

Polityka prywatności

1.     Właściciel serwisu internetowego www.scgg.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z formularzy rejestracyjnych dostępnych w serwisie (dalej „Serwis”). Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024) SCGG starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności SCGG zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. SCGG sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia naboru pracowników i współpracowników. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym SCGG informuje o następujących zasadach dotyczących prywatności.[TW1]  

2.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest SCGG Consulting Szkolenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: pl. Matejki, nr 10, lok. 6B, 31-157 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490794, będąca właścicielem i administratorem Serwisu (w niniejszej Polityce Prywatności określana jako „SCGG”).

3.     Zbiór danych osobowych administrowanych przez SCGG został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i oczekuje na wpis do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.  

4.     Osoba dokonująca rejestracji w Serwisie proszona jest o podanie imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, a także danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

5.     Osoba chcąca skorzystać ze szkoleń i innych usług oferowanych przez SCGG jest proszona o podanie danych osobowych uczestników szkolenia, jeśli nie są to osoby już zarejestrowane w Serwisie .

6.     Jeśli osoba dokonująca rejestracji w Serwisie postępuje tak w wykonaniu obowiązków ze stosunku pracy (tj. wykonuje polecenie od pracodawcy, aby zarejestrowała się w Serwisie i odbyła szkolenie za jego pośrednictwem), uważa się, że pomiędzy SCGG i pracodawcą wydającym takie polecenie dochodzi do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych pracownika do przetwarzania. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje wszystkie dane niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie oraz wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP. Dane osobowe zostają powierzone w celu realizacji usługi za pośrednictwem Serwisu, wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP, a także w celu prowadzenia przez SCGG wymaganej prawem dokumentacji związanej ze szkoleniem z zakresu BHP.

7.     Osoba, która odbyła za pośrednictwem Serwisu szkolenie, jest proszona o podanie danych, wymaganych prawem przy wystawianiu zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP (data i miejsce urodzenia).

8.     Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na podstawie zgody samych osób, których te dane dotyczą lub na podstawie zawartej z pracodawcą osoby dokonującej rejestracji w Serwisie umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

9.     Podanie jakichkolwiek danych osobowych SCGG jest dobrowolne, niemniej jednak podanie danych określonych we właściwych formularzach rejestracji jest warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie i skorzystania z usług oferowanych za jego pośrednictwem, a także otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP.

10.    Dane osobowe zbierane w Serwisie będą wykorzystywane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, do celów księgowych, do kontaktowania się z użytkownikami oraz do pozostałych czynności związanych z wykonaniem umowy przez SCGG, jak też w innych prawnie uzasadnionych celach w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

11.    Dane osobowe podawane w Serwisie mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane te mogą być udostępnianie Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, w celu obsługi płatności kartami kredytowymi za usługi świadczone w Serwisie 

12.    SCGG nie przetwarza wrażliwych danych osobowych.

13.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

14.    Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych przetwarzanych przez SCGG, w szczególności zaś prawo do:

(a) poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

(b)żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem;

(c)zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem.

W powyższych celach prosimy korzystać ze specjalnej funkcjonalności udostępnionej w Serwisie (poprawa i uzupełnienie, aktualizacja danych) lub wysyłać e–mail na adres [tamara.garlej@scgg.pl], bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 2 Polityki Prywatności.

15.    Za pośrednictwem Serwisu można zapisać się na newsletter. Przy zapisie wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej, pod który newsletter ma być wysyłany oraz imienia, jakim przy wysyłaniu newslettera SCGG powinna zwracać się do adresata. Serwis nie wykorzystuje tych danych w żadnym innym celu poza wysyłaniem newslettera 

16.    Za zgodą danej osoby, na podany przez nią adres poczty elektronicznej mogą być wysyłane informacje handlowe (np. informacje o promocjach, informacje o nowych szkoleniach oferowanych za pośrednictwem Serwisu, życzenia świąteczne itp.). Za informacje handlowe nie są natomiast uważane (a zatem nie jest wymagana zgoda na ich otrzymywanie) informacje techniczne i prawne dotyczące Serwisu (np. o zmianie regulaminu lub o wymogach technicznych, które powinien spełniać system informatyczny dla skorzystania z usług Serwisu) oraz inne informacje, których przekazanie użytkownikowi Serwisu jest wymagane przepisami prawa.

17.    SCGG wprowadza do systemu informatycznego osoby korzystającej z Serwisu tzw. pliki „cookies”, tj. małe fragmenty tekstu, wysyłane do przeglądarki, które przeglądarka następnie odsyła przy następnych wejściach do Serwisu. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej, poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu, użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na daną stronę internetową lub przejdzie z jednej strony na inną.Cookies” są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" zasadniczo nie uniemożliwia jednak korzystania z Serwisu.

18.    SCGG wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych 
Kraków, ostatnia aktualizacja z dnia 14 kwietnia 2016r.